HÌNH ẢNH GIẤY KHEN, BẰNG KHEN, KỈ NIỆM CHƯƠNG

Năm 2013: Giấy khen của Tổng Công Ty Giấy Việt Nam:

Năm 2014: Giấy khen của Tổng Công Ty Giấy Việt Nam:

Năm 2015: Khách hàng tiêu biểu, Giấy khen của Tổng Công Ty Giấy Việt Nam:

Năm 2016: Khách hàng tiêu biểu Tổng Công Ty Giấy Việt Nam

Năm 2016: Nhà Phân Phối Xuất Sắc của tập đoàn APP: